#9706

shopcongkien.vn - NICK LIÊN QUÂN TỪ 3000K-8000K
8,550,000 ATM/TCSR
9,499,999 CARD

Rank : Cao Thủ

Tướng: 98

Skin : 176

Bậc ngọc : 90

  • Chi tiết tài khoản