#9701

shopcongkien.vn - NICK LIÊN QUÂN TỪ 3000K-8000K
5,600,000 ATM/TCSR
6,222,222 CARD

Rank : Cao Thủ

Tướng: 108

Skin : 289

Bậc ngọc : 90

  • Chi tiết tài khoản