#9700

shopcongkien.vn - NICK LIÊN QUÂN TỪ 3000K-8000K
7,100,000 ATM/TCSR
7,888,888 CARD

Rank : Cao Thủ

Tướng: 112

Skin : 440

Bậc ngọc : 90

  • Chi tiết tài khoản