#9696

shopcongkien.vn - NICK LIÊN QUÂN TỪ 3000K-8000K
3,150,000 ATM/TCSR
3,499,999 CARD

Rank : Cao Thủ

Tướng: 78

Skin : 138

Bậc ngọc : 90

  • Chi tiết tài khoản