Rank : Chưa rank

Tướng: 110

Skin : 156

Bậc ngọc : 90

  • Chi tiết tài khoản