#9390

shopcongkien.vn - NICK LIÊN QUÂN TỪ 3000K-8000K
2,790,000 ATM/TCSR
3,100,000 CARD

Rank : Cao Thủ

Tướng: 113

Skin : 215

Bậc ngọc : 90

  • Chi tiết tài khoản