#9145

shopcongkien.vn - NICK LIÊN QUÂN TỪ 800K-3000K
1,305,000 ATM/TCSR
1,450,000 CARD

Rank : Kim Cương

Tướng: 112

Skin : 190

Bậc ngọc : 90

  • Chi tiết tài khoản