#9126

shopcongkien.vn - NICK LIÊN QUÂN TỪ 800K-3000K
1,575,000 ATM/TCSR
1,750,000 CARD

Rank : Kim Cương

Tướng: 113

Skin : 210

Bậc ngọc : 90

  • Chi tiết tài khoản