Tướng: 115
Skin: 188
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
2,800,000 đ
2,520,000 đ ATM
lvmnvn  vjv            jjjnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnjj fm   nn
Tướng: 115
Skin: 268
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
3,100,000 đ
2,790,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 195
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
3,200,000 đ
2,880,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 278
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
4,300,000 đ
3,870,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 219
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
2,500,000 đ
2,250,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 284
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
3,000,000 đ
2,700,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 275
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
2,650,000 đ
2,385,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 180
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
1,100,000 đ
990,000 đ ATM
Tướng: 97
Skin: 152
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
1,200,000 đ
1,080,000 đ ATM
Tướng: 96
Skin: 132
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
720,000 đ
648,000 đ ATM
Tướng: 55
Skin: 90
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
1,800,000 đ
1,620,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 205
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
1,450,000 đ
1,305,000 đ ATM