Tướng: 114
Skin: 263
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
2,550,000 đ
2,295,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 219
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
1,300,000 đ
1,170,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 225
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
1,350,000 đ
1,215,000 đ ATM
Tướng: 101
Skin: 151
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
1,200,000 đ
1,080,000 đ ATM
Tướng: 113
Skin: 196
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
1,100,000 đ
990,000 đ ATM
Tướng: 103
Skin: 170
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
1,100,000 đ
990,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 331
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
2,800,000 đ
2,520,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 225
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
2,600,000 đ
2,340,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 395
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
4,200,000 đ
3,780,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 293
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
3,200,000 đ
2,880,000 đ ATM
Tướng: 96
Skin: 206
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
3,900,000 đ
3,510,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 252
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
4,300,000 đ
3,870,000 đ ATM