Tướng: 108
Skin: 196
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
1,500,000 đ
1,350,000 đ ATM
Tướng: 108
Skin: 176
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
2,600,000 đ
2,340,000 đ ATM
Tướng: 111
Skin: 168
Rank: Chưa xác định
Bậc Ngọc: 90
1,700,000 đ
1,530,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 165
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
1,320,000 đ
1,188,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 195
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
1,320,000 đ
1,188,000 đ ATM
Tướng: 89
Skin: 108
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
2,100,000 đ
1,890,000 đ ATM
Tướng: 62
Skin: 165
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
3,000,000 đ
2,700,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 187
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
1,300,000 đ
1,170,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 215
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
1,450,000 đ
1,305,000 đ ATM
Tướng: 93
Skin: 134
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
1,200,000 đ
1,080,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 270
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
1,800,000 đ
1,620,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 242
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
1,800,000 đ
1,620,000 đ ATM