Tướng: 91
Skin: 156
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
950,000 đ
855,000 đ ATM
Tướng: 112
Skin: 303
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
3,400,000 đ
3,060,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 301
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
3,200,000 đ
2,880,000 đ ATM
Tướng: 112
Skin: 323
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
3,200,000 đ
2,880,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 256
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
3,900,000 đ
3,510,000 đ ATM
Tướng: 104
Skin: 161
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
1,100,000 đ
990,000 đ ATM
Tướng: 104
Skin: 167
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
1,100,000 đ
990,000 đ ATM
Tướng: 101
Skin: 124
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
1,100,000 đ
990,000 đ ATM
Tướng: 89
Skin: 126
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
2,650,000 đ
2,385,000 đ ATM
Tướng: 106
Skin: 170
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
1,100,000 đ
990,000 đ ATM
Tướng: 79
Skin: 132
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
2,500,000 đ
2,250,000 đ ATM
Tướng: 91
Skin: 176
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
2,600,000 đ
2,340,000 đ ATM