Tướng: 112
Skin: 162
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
1,100,000 đ
990,000 đ ATM
Tướng: 101
Skin: 146
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
1,100,000 đ
990,000 đ ATM
Tướng: 88
Skin: 170
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
1,450,000 đ
1,305,000 đ ATM
Tướng: 79
Skin: 106
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
2,000,000 đ
1,800,000 đ ATM
Tướng: 113
Skin: 175
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
2,600,000 đ
2,340,000 đ ATM
Tướng: 98
Skin: 190
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
1,400,000 đ
1,260,000 đ ATM
Tướng: 98
Skin: 145
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
1,320,000 đ
1,188,000 đ ATM
Tướng: 79
Skin: 103
Rank: Chưa xác định
Bậc Ngọc: 90
1,800,000 đ
1,620,000 đ ATM
Tướng: 101
Skin: 154
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
1,100,000 đ
990,000 đ ATM
Tướng: 95
Skin: 146
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
1,100,000 đ
990,000 đ ATM
Tướng: 112
Skin: 180
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
1,350,000 đ
1,215,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 202
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
1,350,000 đ
1,215,000 đ ATM