Tướng: 112
Skin: 173
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
1,250,000 đ
1,125,000 đ ATM
Tướng: 95
Skin: 163
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
1,250,000 đ
1,125,000 đ ATM
Tướng: 31
Skin: 32
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
1,000,000 đ
900,000 đ ATM
Tướng: 108
Skin: 160
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
1,100,000 đ
990,000 đ ATM
Tướng: 92
Skin: 106
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
1,000,000 đ
900,000 đ ATM
Tướng: 103
Skin: 155
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
1,000,000 đ
900,000 đ ATM
Tướng: 104
Skin: 135
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
850,000 đ
765,000 đ ATM
Tướng: 113
Skin: 179
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
1,050,000 đ
945,000 đ ATM
Tướng: 112
Skin: 191
Rank: Chưa xác định
Bậc Ngọc: 90
3,000,000 đ
2,700,000 đ ATM
Tướng: 108
Skin: 178
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
3,222,222 đ
2,900,000 đ ATM
Tướng: 65
Skin: 110
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
4,899,999 đ
4,410,000 đ ATM
Tướng: 113
Skin: 170
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
1,200,000 đ
1,080,000 đ ATM