Tướng: 114
Skin: 235
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
3,200,000 đ
2,880,000 đ ATM
Tướng: 107
Skin: 245
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
4,600,000 đ
4,140,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 427
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
4,600,000 đ
4,140,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 358
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
4,600,000 đ
4,140,000 đ ATM
Tướng: 72
Skin: 155
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
2,500,000 đ
2,250,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 273
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
4,000,000 đ
3,600,000 đ ATM
Tướng: 68
Skin: 129
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
2,500,000 đ
2,250,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 364
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
3,800,000 đ
3,420,000 đ ATM
Tướng: 66
Skin: 86
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
1,350,000 đ
1,215,000 đ ATM
Tướng: 113
Skin: 177
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
1,400,000 đ
1,260,000 đ ATM
Tướng: 110
Skin: 173
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
1,300,000 đ
1,170,000 đ ATM
Tướng: 111
Skin: 160
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
1,250,000 đ
1,125,000 đ ATM