Tướng: 113
Skin: 210
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
1,750,000 đ
1,575,000 đ ATM
Tướng: 112
Skin: 190
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
1,450,000 đ
1,305,000 đ ATM
Tướng: 112
Skin: 205
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
1,450,000 đ
1,305,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 367
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
4,500,000 đ
4,050,000 đ ATM
Tướng: 77
Skin: 160
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
3,200,000 đ
2,880,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 262
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
3,800,000 đ
3,420,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 317
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
4,200,000 đ
3,780,000 đ ATM
Tướng: 78
Skin: 126
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
3,000,000 đ
2,700,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 445
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
5,700,000 đ
5,130,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 297
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
2,500,000 đ
2,250,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 219
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
1,600,000 đ
1,440,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 235
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
3,000,000 đ
2,700,000 đ ATM