Tướng: 115
Skin: 263
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
1,500,000 đ
1,350,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 248
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
1,500,000 đ
1,350,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 220
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
1,400,000 đ
1,260,000 đ ATM
Tướng: 61
Skin: 88
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
2,650,000 đ
2,385,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 350
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
2,000,000 đ
1,800,000 đ ATM
Tướng: 96
Skin: 174
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
2,800,000 đ
2,520,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 332
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
1,800,000 đ
1,620,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 187
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
1,350,000 đ
1,215,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 239
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
1,400,000 đ
1,260,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 208
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
1,200,000 đ
1,080,000 đ ATM
Tướng: 112
Skin: 156
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
1,200,000 đ
1,080,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 166
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
1,100,000 đ
990,000 đ ATM