Tướng: 103
Skin: 217
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
13,200,000 đ
11,880,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 403
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
12,000,000 đ
10,800,000 đ ATM
Tướng: 102
Skin: 172
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
5,500,000 đ
4,950,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 464
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
8,400,000 đ
7,560,000 đ ATM
Tướng: 86
Skin: 118
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
4,200,000 đ
3,780,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 269
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
5,800,000 đ
5,220,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 257
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
8,600,000 đ
7,740,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 470
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
9,400,000 đ
8,460,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 371
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
5,600,000 đ
5,040,000 đ ATM
Tướng: 99
Skin: 290
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
14,000,000 đ
12,600,000 đ ATM
Tướng: 100
Skin: 238
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
4,900,000 đ
4,410,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 197
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
5,300,000 đ
4,770,000 đ ATM