Tướng: 112
Skin: 231
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
4,700,000 đ
4,230,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 294
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
4,400,000 đ
3,960,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 400
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
12,000,000 đ
10,800,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 313
Rank: Thách Đấu
Bậc Ngọc: 90
11,000,000 đ
9,900,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 265
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
6,360,000 đ
5,724,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 511
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
6,240,000 đ
5,616,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 469
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
4,200,000 đ
3,780,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 471
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
10,800,000 đ
9,720,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 416
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
18,000,000 đ
16,200,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 582
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
17,000,000 đ
15,300,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 356
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
27,600,000 đ
24,840,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 426
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
6,000,000 đ
5,400,000 đ ATM