Tướng: 96
Skin: 213
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
8,500,000 đ
7,650,000 đ ATM
Tướng: 60
Skin: 85
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
7,500,000 đ
6,750,000 đ ATM
Tướng: 86
Skin: 146
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
8,000,000 đ
7,200,000 đ ATM
Tướng: 113
Skin: 383
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
8,800,000 đ
7,920,000 đ ATM
Tướng: 113
Skin: 438
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
7,400,000 đ
6,660,000 đ ATM
Tướng: 111
Skin: 229
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
6,300,000 đ
5,670,000 đ ATM
Tướng: 106
Skin: 214
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
6,300,000 đ
5,670,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 324
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
5,400,000 đ
4,860,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 320
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
5,400,000 đ
4,860,000 đ ATM
Tướng: 98
Skin: 206
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
5,500,000 đ
4,950,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 370
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
5,500,000 đ
4,950,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 325
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
4,400,000 đ
3,960,000 đ ATM