Tướng: 114
Skin: 425
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
17,000,000 đ
15,300,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 517
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
15,000,000 đ
13,500,000 đ ATM
Tướng: 57
Skin: 88
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
11,500,000 đ
10,350,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 389
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
16,500,000 đ
14,850,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 337
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
11,500,000 đ
10,350,000 đ ATM
Tướng: 78
Skin: 107
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
7,900,000 đ
7,110,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 369
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
5,500,000 đ
4,950,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 404
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
10,500,000 đ
9,450,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 607
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
29,000,000 đ
26,100,000 đ ATM
Tướng: 102
Skin: 364
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
16,000,000 đ
14,400,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 320
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
12,000,000 đ
10,800,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 359
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
10,000,000 đ
9,000,000 đ ATM