Tướng: 114
Skin: 488
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
14,000,000 đ
12,600,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 467
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
15,999,999 đ
14,400,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 407
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
14,500,000 đ
13,050,000 đ ATM
Tướng: 113
Skin: 415
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
13,000,000 đ
11,700,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 274
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
5,300,000 đ
4,770,000 đ ATM
Tướng: 113
Skin: 263
Rank: Chưa xác định
Bậc Ngọc: 90
6,360,000 đ
5,724,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 283
Rank: Chưa xác định
Bậc Ngọc: 90
11,600,000 đ
10,440,000 đ ATM
Tướng: 112
Skin: 400
Rank: Chưa xác định
Bậc Ngọc: 90
15,900,000 đ
14,310,000 đ ATM
Tướng: 111
Skin: 519
Rank: Chưa xác định
Bậc Ngọc: 90
17,100,000 đ
15,390,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 586
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
21,000,000 đ
18,900,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 603
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
28,000,000 đ
25,200,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 570
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
27,000,000 đ
24,300,000 đ ATM