Tướng: 115
Skin: 241
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
3,800,000 đ
3,420,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 249
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
4,300,000 đ
3,870,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 445
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
10,400,000 đ
9,360,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 609
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
11,800,000 đ
10,620,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 295
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
3,350,000 đ
3,015,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 402
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
3,850,000 đ
3,465,000 đ ATM
Tướng: 108
Skin: 233
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
5,400,000 đ
4,860,000 đ ATM
Tướng: 15
Skin: 233
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
4,000,000 đ
3,600,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 417
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
14,300,000 đ
12,870,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 627
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
11,500,000 đ
10,350,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 382
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
12,999,999 đ
11,700,000 đ ATM
Tướng: 104
Skin: 171
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
4,000,000 đ
3,600,000 đ ATM