Tướng: 113
Skin: 539
Rank: Chưa xác định
Bậc Ngọc: 300
9,500,000 đ
8,550,000 đ ATM
Tướng: 102
Skin: 190
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
4,200,000 đ
3,780,000 đ ATM
Tướng: 113
Skin: 405
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
8,990,000 đ
8,091,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 424
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
6,000,000 đ
5,400,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 561
Rank: Chưa xác định
Bậc Ngọc: 90
9,200,000 đ
8,280,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 541
Rank: Chưa xác định
Bậc Ngọc: 90
12,800,000 đ
11,520,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 500
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
16,200,000 đ
14,580,000 đ ATM
Tướng: 113
Skin: 502
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
12,000,000 đ
10,800,000 đ ATM
Tướng: 113
Skin: 339
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
9,800,000 đ
8,820,000 đ ATM
Tướng: 113
Skin: 396
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
13,500,000 đ
12,150,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 471
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
10,800,000 đ
9,720,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 420
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
7,200,000 đ
6,480,000 đ ATM