Tướng: 111
Skin: 177
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
3,400,000 đ
3,060,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 400
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
5,200,000 đ
4,680,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 405
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
5,700,000 đ
5,130,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 281
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
4,900,000 đ
4,410,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 322
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
3,999,999 đ
3,600,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 362
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
13,999,999 đ
12,600,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 441
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
4,999,999 đ
4,500,000 đ ATM
Tướng: 111
Skin: 236
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
3,600,000 đ
3,240,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 211
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
3,700,000 đ
3,330,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 260
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
3,700,000 đ
3,330,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 323
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
4,700,000 đ
4,230,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 433
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
10,500,000 đ
9,450,000 đ ATM