Tướng: 79
Skin: 127
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
10,700,000 đ
9,630,000 đ ATM
Tướng: 95
Skin: 182
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
3,100,000 đ
2,790,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 572
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
6,600,000 đ
5,940,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 362
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
6,200,000 đ
5,580,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 405
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
11,700,000 đ
10,530,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 546
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
16,200,000 đ
14,580,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 210
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
4,800,000 đ
4,320,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 231
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
4,900,000 đ
4,410,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 241
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
6,700,000 đ
6,030,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 222
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
5,600,000 đ
5,040,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 282
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
4,800,000 đ
4,320,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 591
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
12,800,000 đ
11,520,000 đ ATM