Tướng: 114
Skin: 412
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
5,700,000 đ
5,130,000 đ ATM
Tướng: 53
Skin: 59
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
5,600,000 đ
5,040,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 222
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
6,000,000 đ
5,400,000 đ ATM
Tướng: 42
Skin: 57
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
6,300,000 đ
5,670,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 427
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
5,600,000 đ
5,040,000 đ ATM
Tướng: 113
Skin: 376
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
13,999,999 đ
12,600,000 đ ATM
Tướng: 110
Skin: 207
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
9,666,666 đ
8,700,000 đ ATM
Tướng: 90
Skin: 170
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
7,888,888 đ
7,100,000 đ ATM
Tướng: 87
Skin: 134
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
6,222,222 đ
5,600,000 đ ATM
Tướng: 113
Skin: 418
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
7,999,999 đ
7,200,000 đ ATM
Tướng: 104
Skin: 227
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
6,222,222 đ
5,600,000 đ ATM
Tướng: 113
Skin: 519
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
13,000,000 đ
11,700,000 đ ATM