Tướng: 63
Skin: 97
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
2,800,000 đ
2,520,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 314
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
11,900,000 đ
10,710,000 đ ATM
Tướng: 90
Skin: 170
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
7,500,000 đ
6,750,000 đ ATM
Tướng: 98
Skin: 148
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
3,300,000 đ
2,970,000 đ ATM
Tướng: 113
Skin: 381
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
7,000,000 đ
6,300,000 đ ATM
Tướng: 113
Skin: 207
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
6,000,000 đ
5,400,000 đ ATM
Tướng: 113
Skin: 220
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
7,500,000 đ
6,750,000 đ ATM
Tướng: 81
Skin: 160
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
8,000,000 đ
7,200,000 đ ATM
Tướng: 113
Skin: 319
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
13,500,000 đ
12,150,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 357
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
17,600,000 đ
15,840,000 đ ATM
Tướng: 88
Skin: 227
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
10,800,000 đ
9,720,000 đ ATM