Tướng: 112
Skin: 388
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
10,999,999 đ
9,900,000 đ ATM
Tướng: 113
Skin: 510
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
13,999,999 đ
12,600,000 đ ATM
Tướng: 113
Skin: 409
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
16,599,999 đ
14,940,000 đ ATM
Tướng: 113
Skin: 317
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
13,999,999 đ
12,600,000 đ ATM
Tướng: 53
Skin: 93
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
5,999,999 đ
5,400,000 đ ATM
Tướng: 79
Skin: 139
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
3,500,000 đ
3,150,000 đ ATM
Tướng: 113
Skin: 376
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
13,000,000 đ
11,700,000 đ ATM
Tướng: 113
Skin: 462
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
9,000,000 đ
8,100,000 đ ATM
Tướng: 110
Skin: 279
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
5,300,000 đ
4,770,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 541
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
12,000,000 đ
10,800,000 đ ATM
Tướng: 73
Skin: 114
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
3,500,000 đ
3,150,000 đ ATM
Tướng: 106
Skin: 183
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
5,500,000 đ
4,950,000 đ ATM