Tướng: 112
Skin: 287
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
9,600,000 đ
8,640,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 410
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
3,800,000 đ
3,420,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 215
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
3,800,000 đ
3,420,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 258
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
3,800,000 đ
3,420,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 326
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
6,000,000 đ
5,400,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 472
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
7,200,000 đ
6,480,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 350
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
7,000,000 đ
6,300,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 245
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
4,200,000 đ
3,780,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 291
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
3,960,000 đ
3,564,000 đ ATM
Tướng: 106
Skin: 250
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
5,400,000 đ
4,860,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 349
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
3,900,000 đ
3,510,000 đ ATM
Tướng: 104
Skin: 201
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
3,000,000 đ
2,700,000 đ ATM