Tướng: 114
Skin: 487
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
4,800,000 đ
4,320,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 273
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
6,800,000 đ
6,120,000 đ ATM
Tướng: 58
Skin: 101
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
4,400,000 đ
3,960,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 359
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
3,600,000 đ
3,240,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 467
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
9,600,000 đ
8,640,000 đ ATM
Tướng: 101
Skin: 206
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
4,000,000 đ
3,600,000 đ ATM
Tướng: 90
Skin: 133
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
2,800,000 đ
2,520,000 đ ATM
Tướng: 100
Skin: 172
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
6,800,000 đ
6,120,000 đ ATM
Tướng: 48
Skin: 73
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
4,200,000 đ
3,780,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 257
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
3,200,000 đ
2,880,000 đ ATM
Tướng: 113
Skin: 266
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
3,800,000 đ
3,420,000 đ ATM
Tướng: 113
Skin: 398
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
5,600,000 đ
5,040,000 đ ATM