Tướng: 109
Skin: 231
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
4,000,000 đ
3,600,000 đ ATM
Tướng: 82
Skin: 181
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
4,600,000 đ
4,140,000 đ ATM
Tướng: 113
Skin: 576
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
24,000,000 đ
21,600,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 303
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
5,400,000 đ
4,860,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 245
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
4,200,000 đ
3,780,000 đ ATM
Tướng: 104
Skin: 273
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
3,960,000 đ
3,564,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 372
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
3,600,000 đ
3,240,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 376
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
7,000,000 đ
6,300,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 291
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
5,000,000 đ
4,500,000 đ ATM
Tướng: 112
Skin: 359
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
3,800,000 đ
3,420,000 đ ATM
Tướng: 113
Skin: 300
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
10,800,000 đ
9,720,000 đ ATM
Tướng: 113
Skin: 355
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
8,000,000 đ
7,200,000 đ ATM