Tướng: 112
Skin: 261
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
4,800,000 đ
4,320,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 404
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
7,600,000 đ
6,840,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 515
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
7,600,000 đ
6,840,000 đ ATM
Tướng: 112
Skin: 386
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
8,200,000 đ
7,380,000 đ ATM
Tướng: 112
Skin: 386
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
7,800,000 đ
7,020,000 đ ATM
Tướng: 112
Skin: 391
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
5,800,000 đ
5,220,000 đ ATM
Tướng: 65
Skin: 115
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
5,600,000 đ
5,040,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 357
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
9,000,000 đ
8,100,000 đ ATM
Tướng: 112
Skin: 401
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
4,200,000 đ
3,780,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 314
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
3,800,000 đ
3,420,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 406
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
10,000,000 đ
9,000,000 đ ATM
Tướng: 113
Skin: 404
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
5,400,000 đ
4,860,000 đ ATM