Tướng: 114
Skin: 323
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
4,800,000 đ
4,320,000 đ ATM
Tướng: 113
Skin: 206
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
12,000,000 đ
10,800,000 đ ATM
Tướng: 112
Skin: 391
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
3,100,000 đ
2,790,000 đ ATM
Full Ấn 
Tướng: 114
Skin: 420
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
7,200,000 đ
6,480,000 đ ATM
Tướng: 91
Skin: 199
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
4,200,000 đ
3,780,000 đ ATM
Tướng: 110
Skin: 293
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
6,600,000 đ
5,940,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 499
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
7,000,000 đ
6,300,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 494
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
8,000,000 đ
7,200,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 477
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
8,000,000 đ
7,200,000 đ ATM
Tướng: 113
Skin: 409
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
4,800,000 đ
4,320,000 đ ATM
Tướng: 112
Skin: 180
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
3,800,000 đ
3,420,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 239
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
3,800,000 đ
3,420,000 đ ATM