Tướng: 113
Skin: 331
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
12,600,000 đ
11,340,000 đ ATM
Tướng: 113
Skin: 381
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
12,600,000 đ
11,340,000 đ ATM
Tướng: 67
Skin: 127
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
4,800,000 đ
4,320,000 đ ATM
Tướng: 98
Skin: 134
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
4,800,000 đ
4,320,000 đ ATM
Tướng: 98
Skin: 118
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
6,500,000 đ
5,850,000 đ ATM
Tướng: 112
Skin: 186
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
3,250,000 đ
2,925,000 đ ATM
Tướng:
Skin:
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
5,500,000 đ
4,950,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 448
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
5,700,000 đ
5,130,000 đ ATM
Tướng: 113
Skin: 479
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
9,800,000 đ
8,820,000 đ ATM
Tướng: 74
Skin: 107
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
7,000,000 đ
6,300,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 323
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
7,800,000 đ
7,020,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 448
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
6,000,000 đ
5,400,000 đ ATM