Tướng: 112
Skin: 263
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
6,600,000 đ
5,940,000 đ ATM
Tướng: 63
Skin: 57
Rank: Thách Đấu
Bậc Ngọc: 90
3,150,000 đ
2,835,000 đ ATM
Tướng: 71
Skin: 132
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
3,300,000 đ
2,970,000 đ ATM
Tướng: 84
Skin: 149
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
4,800,000 đ
4,320,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 232
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
3,150,000 đ
2,835,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 296
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
3,600,000 đ
3,240,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 310
Rank: Chưa xác định
Bậc Ngọc: 90
2,500,000 đ
2,250,000 đ ATM
Tướng: 79
Skin: 86
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
4,400,000 đ
3,960,000 đ ATM
Tướng: 89
Skin: 174
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
7,100,000 đ
6,390,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 237
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
6,600,000 đ
5,940,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 340
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
3,400,000 đ
3,060,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 494
Rank: Chưa xác định
Bậc Ngọc: 90
7,400,000 đ
6,660,000 đ ATM