Tướng: 58
Skin: 56
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
250,000 đ
225,000 đ ATM
Tướng: 69
Skin: 84
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
250,000 đ
225,000 đ ATM
Tướng: 16
Skin: 14
Rank: Chưa xác định
Bậc Ngọc: 90
600,000 đ
540,000 đ ATM
Tướng: 85
Skin: 109
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
500,000 đ
450,000 đ ATM
Tướng: 99
Skin: 119
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
600,000 đ
540,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 168
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
1,000,000 đ
900,000 đ ATM
Tướng: 56
Skin: 52
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
500,000 đ
450,000 đ ATM
Tướng: 64
Skin: 84
Rank: Chưa xác định
Bậc Ngọc: 90
500,000 đ
450,000 đ ATM
Tướng: 68
Skin: 107
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
500,000 đ
450,000 đ ATM
Tướng: 88
Skin: 82
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
420,000 đ
378,000 đ ATM
Tướng: 59
Skin: 105
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
1,200,000 đ
1,080,000 đ ATM
Tướng: 44
Skin: 51
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
250,000 đ
225,000 đ ATM