Tướng: 63
Skin: 76
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
720,000 đ
648,000 đ ATM
Tướng: 44
Skin: 18
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
300,000 đ
270,000 đ ATM
Tướng: 47
Skin: 49
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
360,000 đ
324,000 đ ATM
Tướng: 82
Skin: 58
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
360,000 đ
324,000 đ ATM
Tướng: 22
Skin: 39
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
720,000 đ
648,000 đ ATM
Tướng: 64
Skin: 91
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
720,000 đ
648,000 đ ATM
Tướng: 68
Skin: 64
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
420,000 đ
378,000 đ ATM
Tướng: 59
Skin: 44
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
500,000 đ
450,000 đ ATM
Tướng: 37
Skin: 34
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
300,000 đ
270,000 đ ATM
Tướng: 41
Skin: 31
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
360,000 đ
324,000 đ ATM
Tướng: 25
Skin: 24
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
250,000 đ
225,000 đ ATM
Tướng: 40
Skin: 42
Rank: Chưa xác định
Bậc Ngọc: 90
250,000 đ
225,000 đ ATM