Tướng: 95
Skin: 113
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
500,000 đ
450,000 đ ATM
Tướng: 83
Skin: 76
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
360,000 đ
324,000 đ ATM
Tướng: 112
Skin: 204
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
1,320,000 đ
1,188,000 đ ATM
Tướng: 5
Skin: 4
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
300,000 đ
270,000 đ ATM
Tướng: 5
Skin: 4
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
300,000 đ
270,000 đ ATM
Tướng: 5
Skin: 4
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
300,000 đ
270,000 đ ATM
Tướng: 5
Skin: 3
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
300,000 đ
270,000 đ ATM
Tướng: 7
Skin: 6
Rank: Chưa xác định
Bậc Ngọc: 90
360,000 đ
324,000 đ ATM
Tướng: 92
Skin: 83
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
420,000 đ
378,000 đ ATM
Tướng: 83
Skin: 115
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
420,000 đ
378,000 đ ATM
Tướng: 96
Skin: 113
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
720,000 đ
648,000 đ ATM
Tướng: 93
Skin: 181
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
3,999,999 đ
3,600,000 đ ATM