Tướng: 81
Skin: 100
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
850,000 đ
765,000 đ ATM
Tướng: 99
Skin: 151
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
720,000 đ
648,000 đ ATM
Tướng: 45
Skin: 39
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
360,000 đ
324,000 đ ATM
Tướng: 86
Skin: 114
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
500,000 đ
450,000 đ ATM
Tướng: 109
Skin: 152
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
850,000 đ
765,000 đ ATM
Tướng: 48
Skin: 36
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
360,000 đ
324,000 đ ATM
Tướng: 57
Skin: 64
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
360,000 đ
324,000 đ ATM
Tướng: 80
Skin: 145
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
600,000 đ
540,000 đ ATM
Tướng: 111
Skin: 117
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
720,000 đ
648,000 đ ATM
Tướng: 26
Skin: 33
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
300,000 đ
270,000 đ ATM
Tướng: 103
Skin: 130
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
600,000 đ
540,000 đ ATM
Tướng:
Skin:
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
200,000 đ
180,000 đ ATM