Tướng: 76
Skin: 103
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
500,000 đ
450,000 đ ATM
Tướng: 42
Skin: 41
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
300,000 đ
270,000 đ ATM
Tướng: 58
Skin: 84
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
500,000 đ
450,000 đ ATM