Tướng: 63
Skin: 100
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
850,000 đ
765,000 đ ATM
Tướng: 65
Skin: 87
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
250,000 đ
225,000 đ ATM
Tướng: 104
Skin: 140
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
850,000 đ
765,000 đ ATM
Tướng: 52
Skin: 63
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
500,000 đ
450,000 đ ATM
Tướng: 76
Skin: 80
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
300,000 đ
270,000 đ ATM
Tướng: 76
Skin: 100
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
420,000 đ
378,000 đ ATM
Tướng: 112
Skin: 130
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
720,000 đ
648,000 đ ATM
Tướng: 71
Skin: 79
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
300,000 đ
270,000 đ ATM
Tướng: 76
Skin: 75
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
420,000 đ
378,000 đ ATM
Tướng: 94
Skin: 132
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
600,000 đ
540,000 đ ATM
Tướng: 76
Skin: 103
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
500,000 đ
450,000 đ ATM
Tướng: 42
Skin: 41
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
300,000 đ
270,000 đ ATM