Tướng: 67
Skin: 103
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
500,000 đ
450,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 156
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
1,000,000 đ
900,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 172
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
950,000 đ
855,000 đ ATM
Tướng: 109
Skin: 178
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
1,000,000 đ
900,000 đ ATM
Tướng: 82
Skin: 107
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
420,000 đ
378,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 158
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
950,000 đ
855,000 đ ATM
Tướng: 99
Skin: 108
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
600,000 đ
540,000 đ ATM
Tướng: 88
Skin: 82
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
500,000 đ
450,000 đ ATM
Tướng: 114
Skin: 198
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
1,200,000 đ
1,080,000 đ ATM
Tướng: 66
Skin: 70
Rank: Chưa xác định
Bậc Ngọc: 90
250,000 đ
225,000 đ ATM
Tướng: 59
Skin: 48
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
250,000 đ
225,000 đ ATM
Tướng: 87
Skin: 90
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
500,000 đ
450,000 đ ATM