Tướng: 93
Skin: 122
Rank: Vàng
Bậc Ngọc: 90
850,000 đ
765,000 đ ATM
Tướng: 89
Skin: 119
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
750,000 đ
675,000 đ ATM
Tướng: 31
Skin: 41
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
500,000 đ
450,000 đ ATM
Tướng: 46
Skin: 66
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
600,000 đ
540,000 đ ATM
Tướng: 104
Skin: 144
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
850,000 đ
765,000 đ ATM
Tướng: 106
Skin: 117
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
720,000 đ
648,000 đ ATM
Tướng: 106
Skin: 104
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
850,000 đ
765,000 đ ATM
Tướng: 40
Skin: 27
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
360,000 đ
324,000 đ ATM
Tướng: 22
Skin: 21
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
360,000 đ
324,000 đ ATM
Tướng: 63
Skin: 55
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
250,000 đ
225,000 đ ATM
Tướng: 67
Skin: 67
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
250,000 đ
225,000 đ ATM
Tướng: 62
Skin: 75
Rank: Chưa xác định
Bậc Ngọc: 90
500,000 đ
450,000 đ ATM