Tướng: 116
Skin: 637
Rank: Thách Đấu
Bậc Ngọc: 90
18,900,000 đ ATM
Tướng: 116
Skin: 526
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
16,000,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 661
Rank: Thách Đấu
Bậc Ngọc: 90
17,000,000 đ ATM
Tướng:
Skin:
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
15,000,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 558
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
16,300,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 362
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
18,600,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 475
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
18,000,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 630
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
16,200,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 652
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
30,000,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 612
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
33,000,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 700
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
31,500,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 647
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
30,000,000 đ ATM