Tướng: 116
Skin: 268
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
1,100,000 đ ATM
Tướng: 36
Skin: 63
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
500,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 181
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
500,000 đ ATM
Tướng: 44
Skin: 73
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
600,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 171
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
500,000 đ ATM
Tướng: 115
Skin: 234
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
800,000 đ ATM
TTT
Tướng: 115
Skin: 198
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
900,000 đ ATM
Tướng: 109
Skin: 180
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
600,000 đ ATM
Tướng: 110
Skin: 154
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
600,000 đ ATM
TTT MAC C T
Tướng: 115
Skin: 198
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
800,000 đ ATM
TTT
Tướng: 106
Skin: 138
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
600,000 đ ATM
TTT
Tướng: 115
Skin: 163
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc: 90
600,000 đ ATM