Tướng: 96
Skin: 169
Rank: Chưa xác định
Bậc Ngọc: 90
3,300,000 đ ATM
Tướng: 116
Skin: 312
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
4,500,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 321
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
3,500,000 đ ATM
Tướng: 101
Skin: 160
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
4,000,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 253
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
3,300,000 đ ATM
Tướng: 101
Skin: 160
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
4,000,000 đ ATM
Tướng: 109
Skin: 230
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
3,600,000 đ ATM
Tướng: 113
Skin: 269
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
3,800,000 đ ATM
Tướng: 102
Skin: 219
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
3,600,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 454
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
3,500,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 538
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
3,700,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 467
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
5,000,000 đ ATM