Tướng: 88
Skin: 139
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
360,000 đ
324,000 đ ATM
Tướng: 53
Skin: 93
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
360,000 đ
324,000 đ ATM
Tướng: 67
Skin: 85
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
260,000 đ
234,000 đ ATM
Tướng: 45
Skin: 57
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
240,000 đ
216,000 đ ATM
Tướng: 70
Skin: 77
Rank: Bạch Kim
Bậc Ngọc: 90
270,000 đ
243,000 đ ATM
Tướng: 61
Skin: 53
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
270,000 đ
243,000 đ ATM
Tướng: 110
Skin: 138
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
420,000 đ
378,000 đ ATM
Tướng: 76
Skin: 91
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
240,000 đ
216,000 đ ATM
Tướng: 75
Skin: 90
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
270,000 đ
243,000 đ ATM
Tướng: 37
Skin: 46
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc:
360,000 đ
324,000 đ ATM
Tướng: 90
Skin: 127
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
390,000 đ
351,000 đ ATM
Tướng: 100
Skin: 126
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
420,000 đ
378,000 đ ATM