Tướng: 98
Skin: 202
Rank: Chưa xác định
Bậc Ngọc: 90
2,400,000 đ ATM
Tướng: 103
Skin: 283
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
2,700,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 253
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
3,200,000 đ ATM
Tướng: 99
Skin: 134
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
2,600,000 đ ATM
Tướng: 49
Skin: 90
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
2,800,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 321
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
3,500,000 đ ATM
Tướng: 118
Skin: 283
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
2,800,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 184
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
2,600,000 đ ATM
Tướng: 103
Skin: 283
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
2,800,000 đ ATM
Tướng: 99
Skin: 134
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
2,600,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 184
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
2,600,000 đ ATM
Tướng: 109
Skin: 230
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
3,600,000 đ ATM