Tướng: 117
Skin: 616
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
14,500,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 221
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
10,600,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 340
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
10,300,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 610
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
10,800,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 610
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
11,000,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 455
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
1,100,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 616
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
14,500,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 504
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
15,500,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 371
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
10,700,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 654
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
15,000,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 447
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
12,999,999 đ ATM
Tướng: 1117
Skin: 494
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
10,600,000 đ ATM