Tướng: 113
Skin: 222
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
7,700,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 503
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
8,300,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 445
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
8,300,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 587
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
7,800,000 đ ATM
Tướng: 118
Skin: 273
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
5,000,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 317
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
10,300,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 306
Rank: Thách Đấu
Bậc Ngọc: 90
7,000,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 366
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
8,500,000 đ ATM
Tướng: 93
Skin: 180
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
8,500,000 đ ATM
Tướng: 117
Skin: 260
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
5,200,000 đ ATM
Tướng: 89
Skin: 200
Rank: Cao Thủ
Bậc Ngọc: 90
7,000,000 đ ATM
Tướng: 93
Skin: 180
Rank: Chưa rank
Bậc Ngọc:
8,500,000 đ ATM